Noodbrief aan :
 
Dhr. Alexander Pechtold
Directeur CBR
en
Minister Cora van Nieuwenhuizen
Minister van IenW
                                                                                                                                                                                                                                                                       Baak, 22 mei ’20

Geachte heer Pechtold en geachte excellentie Mevr. Van Nieuwenhuizen,
Met respect naar Uw beiden wil ik U beide met groot alarm wijzen op een besluit op basis van willekeur, dat onder uw bewind is genomen bij de afdeling CCV. Met een pure vorm van rechtsongelijkheid tot gevolg. Waarbij een complete categorie ongegrond wordt uitgesloten.
Wat niet alleen grote zorgen brengt bij opleiders, maar ook bij de getroffen categorie kandidaten.
Met dit schrijven willen we U alarmeren en vervolgens vragen deze rechtsongelijkheid te corrigeren.

Kort samengevat is aan de orde:
Voordat het kabinet het besluit openbaarde om vanaf 11 Mei jongstleden de contactberoepen weer vrij te geven (i.v.m. de bekende corona maatregelen), had het CBR-CCV bij TNO een onderzoek aangevraagd naar de juiste voorzorgsmaatregelen om praktijkexamens te hervatten. O.a. aangaande het gebruik van folie. En dat voor alle relevante ‘gesloten’ voertuigen. Kort daarna werd het CBR verrast door het kabinet besluit om op 11 Mei de contactberoepen te herstarten, inclusief de rijschoolbranche. Om een heel besluitvormingsproces samen te vatten: CBR-CCV besloten voor bijna alle categorieën het TNO-onderzoek maar even terzijde te schuiven, en toch gefaseerd te starten met de rijexamens, …
behalve voor met name de T-categorie.
En dat terwijl er o.a. wel geëxamineerd wordt in de auto, vrachtauto en bus. Uiteraard met de benodigde veiligheidsprotocollen.
De reden die het CBR-CCV opgeeft is dat de trekker(-cabine) een uitzonderlijk voertuig is, en dat hier wél eerst een onderzoek van TNO afgewacht moet worden. Uit intensief overleg met CCV in de afgelopen week (direct in persoon en via de klankborgroep T) is nu gebleken dat dit besluit genomen is omdat men de mening heeft dat in de trekkercabine de examinator en leerling te kort op elkaar zitten en dat beide langs 1 en dezelfde deur moeten instappen. Daarnaast speelt naar eigen zeggen van het CCV ook een rol dat een aardig aantal examinatoren ‘nog geen zin heeft’ in de T en dat andere belangen voor het benutten van de CCV-capaciteit voor C, CE en D prioriteit ondervind.
 
Namens een groot aantal T-opleiders en namens meer dan duizend wachtende T-leerlingen wil ik U erop wijzen dat deze opgegeven redenen allen niet kloppen, ongegrond en onrechtvaardig zijn.
We kunnen U bewijzen dat de afstand (van wang tot wang) in een trekkercabine nagenoeg gelijk is als in een auto (of zelfs groter, als we vergelijken met b.v. een VW-polo). Daarnaast kan bij de meeste trekkers zowel links als rechts ingestapt worden. En zal zou dat niet kunnen, waarom kan de bus (D) dan wel? Tevens hebben wij reeds vorige week al onze veiligheidsprotocollen aangeboden aan het CCV, waardoor het besmettingsgevaar zeker net zo laag is dan bij B, C of D. Daarnaast zijn wij overtuigt dat juist onze kandidaten het laagste besmettingsgevaar hebben, omdat het bij ons om 95% jongens en meisjes gaat van 16 jaar.
Gezond en wel, met een controle vooraf (bel & deurbeleid).
 
Kortom, qua technische besmettingsgevaren is de trekkercabine zeker geen uitzonderlijke situatie.
En daarmee is het dus ook een opvallende willekeur in de besluitvorming waarbij voor B, C en D wél het TNO onderzoek NIET wordt afgewacht voor een herstart, maar WÉL bij de T-categorie.

We kunnen de reden van deze besluitvorming dus onmogelijk vinden in de technische redenen.
Dan kijken we dus verder naar de andere criteria die in ons overleg met CCV naar voren zijn gekomen.
Te weten : de prioriteit die door andere belangen bij de C, CE en D is komen te liggen. En de mededeling aan ons dat er een groep examinatoren zijn die nog even ‘geen zin’ hebben in T.

Als dit daadwerkelijk de onderliggende redenen zijn om de T-categorie uit te sluiten, is dat erg bezwaarlijk. Dan zijn de opgegeven technische redenen een excuus voor het uitstel i.p.v. regel.
Dit is onacceptabel.
Ten eerste omdat dit rechtstreekse willekeur betreft vanuit de organisatie die op basis van rechtsgelijkheid zou moeten opereren voor de gehele maatschappij van Nederland. Juridisch verwerpelijk.
Ten tweede omdat een grote groep jongeren hiermee hun gelijke recht ontnomen wordt om z.s.m. hun BEROEPS-rijbewijs te halen zodra dat mogelijk wordt gemaakt vanuit de versoepelingen van het kabinet. Met alle sectorale gevolgen van dien, en de gevolgen voor deze jongeren individueel.

Als laatste wil ik de gevolgen voor onze leerlingen, de jeugd, belichten :
1. 
Premier Rutte richtte zich in afgelopen persconferentie nadrukkelijk op de jeugd. De jeugd wordt hard geraakt door de corona maatregelen. En Mark Rutte wilde ze steunen. Het CBR-CCV doet nu juist het omgekeerde : 
ze weerhouden hen hun  (arbeids-)ontwikkeling. 
2. 
Het T-Rijbewijs is een beroeps-rijbewijs. Net zoals C, CE en D. Deze jongens en meiden investeren niet voor alleen “de lol” in een T-Rijbewijs. Ze hebben het dringend nodig voor hun baan, hun stage en/of voor hun (vervolg)opleiding. Daarbij zitten we midden in het teeltseizoen en over een paar maanden in het oogstseizoen. De ‘groen-grond-infra’ sector heeft deze chauffeurs hard nodig! 
Zeker nu er een tekort is aan buitenlandse seizoenarbeiders. 
3. 
Onderschat alstublieft niet de wederom opkomende gevoelens van onderwaardering in de landbouw sector. De trekkers zijn pas enkele maanden ‘uit’ Den Haag. Door deze uitsluiting bij het CBR groeit onder de T-kandidaten en hun ouders weer de woede dat ze wéér in een hoek gezet worden. Dat ze wéér niet relevant gevonden worden door een ‘semioverheid’ instelling als CBR. Dit gaat ‘broeien”. 

U beide zullen zelf bij machten zijn om de conclusie te trekken dat dit juridisch geen houdbare situatie is. En ook maatschappelijk zeer onwenselijk. Ik vertrouw U er dan ook volledig op dat U daarom actie gaat ondernemen om dit besluit binnen CBR-CCV terug te laten draaien. 
Wij vragen U om per direct het CCV op te dragen om ook de T-categorie weer voor praktijkexamens open te stellen. En dat U opdraagt om ook de benodigde rijexamen capaciteit open te houden voor T. 
En het lijkt ons dat examinatoren gewoon geacht worden hun werk te doen, ook voor de T. 
We vertrouwen op Uw actie. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, ook namens collega T-opleiders,

Ing. Cornelis Oomen

Mechan-Connect Group BV /  CTR T-Rijbewijs. 
Baak (Gld. - Achterhoek) OPEN BRIEF AAN CBR-CCV

Datum : 13 Mei 2020
 
AANGAANDE : UITSTEL VAN HERSTART “T – RIJEXAMENS”
 
Geachte heren en damen van het CBR - CCV ,

Namens een grote groep T-opleiders en onze leerlingen willen wij U vragen om een gedegen reactie te geven op onze vragen en onze stellingname aangaande uw (eenzijdig en dus zonder overleg met de branche) besloten uitstel van herstart van de rijexamens T. In strijd met het kabinet besluit om de rijlessen en de examens te hervatten en in strijd met de RIVM richtlijnen die aangeven dat met de juiste voorzorgsmaatregelen (o.a. mondkapje) de contactberoepen weer kunnen opstarten.
 
Waarbij wij vooraf zeggen dat wij begrijpen dat U uw best doet, op basis van wat U gezegd wordt. En U uiteraard het beste voor heeft met iedereen. En dat we Uw inzet waarderen. Dat voorop gesteld hebbende!
Maar dat wil niet zeggen dat we een eenzijdig genomen besluit niet ter discussie zouden mogen stellen en mogen toetsen.
Vandaar het volgende :
 
Gisteravond moesten wij via een algemene mail vanuit CBR met een klein apart berichtje onderaan de hele lange mail vernemen dat het CCV van zinnen is om het herstarten van de T-rijexamens nog zeker uit te stellen tot tweede helft Juni.
Met de reden dat de examinator dan heel kort op de kandidaat zit en dat er eerst een onderzoek is aangevraagd/ingezet(?) bij TNO.
Dit heeft ons op zijn zachts gezegd enorm verbaasd en is ook om diverse redenen ernstig betwistbaar.
En komt bij ons de vraag op of hier niet de rechtsgelijkheid in het geding komt.
Naast simpelweg de vraag die bij ons allen opkomt :
 "heeft het CCV wel goed in het vizier hoe groot de impact is?".
 
Om dit met U allen bespreekbaar te maken hebben we hieronder een aantal vragen en stellingen op een rijtje gezet, met als doel om z.s.m. met elkaar , ditmaal in overleg, tot een aanpak te komen waarmee we de T-rijexamens z.s.m. ook weer kunnen hervatten zoals ieder ander CCV-rijexamen.
 
1.
Op welke RIVM richtlijnen, onderzoeken en/of feiten baseert U dat het risico te groot is een trekker-cabine?

Het kabinet heeft op dinsdag 5 Mei aangeven dat op 11 Mei de rijscholen weer mochten beginnen. Gelijk met de kappers, nagelstudio's, therapeuten, etc.... alle contactberoepen. Vervolgens laat het CBR op vrijdag 8 mei weten per mail dat de praktijkexamens per 18 mei ook weer gefarceerd worden opgestart, inclusief beroeps praktijkexamens (lees CCV). Daarna volgen protocollen voor de rijexamens. Waaronder een deur-beleid, de '5 vragen vooraf' , de anderhalve meter afstand waar het kan, én in het voertuig met de mondkapjes op. Tot zover was het ons als T-opleiders ook geheel duidelijk. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Wij hebben inmiddels ook alles voorbereid. Ook mondkapjes ingekocht, plastic handschoentje die de leerling continu kan dragen, ontsmettingszeep in de trekker, etc..  Klaar voor de start.
Nu krijgen we ineens de klap dat de T-examens nog niet doorgaan, omdat examinator en leerling te kort op elkaar zouden zitten!?
Dit kunnen we niet plaatsen :
Om overdracht te voorkomen is men geacht anderhalve meter in acht te nemen.  Kan dat niet ? Dan is de RIVM en het kabinet standpunt : gebruik een mondkapje óf doe een 'deur-beleid' of triage vooraf.
Dat geldt voor de kapper, voor de therapeut, voor de instructeur, voor in het openbaar vervoer, etc..
Waarom zou dat nu ineens niet gelden voor een examinator en kandidaat in een trekker-cabine voor het T-Rijbewijs?
De afstand tussen die twee is niet veel korter dan in een "koek-trommel" lesauto hoor. En of je nu 30 cm van iemand zijn gezicht af zit of 50 cm in de auto met een mondkapje op, dat maakt voor de besmettingsgraad echt geen bal uit. Het vooronderzoek, deur-beleid en hygiëne is veel belangrijker.
En dat zouden we allemaal doen bij de T.
En over deur-beleid / voor onderzoek gesproken :
Onze leerlingen bij het T-Rijbewijs zijn bijna allemaal 16-jarigen !
En deze kinderen mogen nog ineens naar school!  Die zitten thuis.
En daarbij: de meeste zijn gezonde plattelandsjongeren, uit dun bevolkt gebied. Dat zou juist de minst gevaarlijke groep kandidaten moeten zijn voor de examinatoren !

Wij zijn dan ook van mening dat dit besluit van het CCV meer op basis van een "gevoel " en "sentiment" is genomen van betrokkenen. En niet op basis van nuchtere feiten.
In ieder geval kunnen wij geen feiten, RIVM- of kabinet richtlijnen vinden waarom deze mogelijke rechtsongelijkheid eenzijdig besloten zou moeten worden door het CCV.
Dus we vragen U vriendelijk aan te geven op welke preventieve feiten U het uitstel tot herstart van de T-examens besloten heeft?

2. Wat heeft U het TNO opgedragen te onderzoeken?
Wij als T-opleiders willen graag weten op welke vraag we wachten? Wat wordt er dan onderzocht bij TNO? Een aantal van de T-opleiders waarmee ondergetekende in overleg is, en ik zelf ook, hebben vanaf dag 1 in de Technische Commissie (TC) gezeten die het T-Rijbewijs mee ontwikkeld hebben in zijn gehele (technische) vorm.
Ondanks eerder aanbod in maart en april (tot tweemaal toe) is onze hulp als denktank en testbedrijf telkenmale als onnodig geacht door CCV / stuurgroep T. Blijkbaar is er wel degelijk een discussie intern over mogelijk technische aanpassingen. Maar sinds wanneer raadplegen we daarvoor TNO? Waarom niet de TC die daarvoor ooit opgericht is? In onze TC zitten vertegenwoordigers van trekker-fabrikanten (waaronder ikzelf) die echt wel iets meer van een trekker-cabine afweten dan TNO. Of in ieder geval, waarom is er geen gezamenlijk overleg met CCV, TNO en de TC? . Maar belangrijkste vraag blijft :
Met welke onderzoeksvraag heeft U TNO dan een opdracht gegeven??

3.
Op welke juridische gronden mag en kan het CCV de T-opleiders /
T-opleiding uitsluiten?

Het woordje rechtsongelijkheid is al inmiddels gevallen.
Want het kabinet heeft geen uitzondering gemaakt. Het CCV maakt die eenzijdig wel. En dat aan een deelsector T waarin de hoogste vaste lasten zitten qua bedrijfsmiddelen voor T en waar de minst gevaarlijke besmettingsgroep op examen komt. Dat voelt ons als niet rechtvaardig.
Kunt U ons aangeven waarom U denkt dat het juridisch kan en gerechtvaardigd is om de T-examens niet te hervatten?

4. Laatste maar meest belangrijke stelling : de leerlingen en de sector?!
Wij gaan er eigenlijk niet meer van uit dat dit nog van toepassing is, maar toch : Het is hopelijk het CCV wel duidelijk hoe belangrijk het T-Rijbewijs is voor een van de grootste economieën van het land , de ‘Groen - Grond – Infra’ !?
Het is niet 'zomaar' een ‘hobby rijbewijsje’ 'dat wel even wat later kan '.
Het gaat om beroepen !
Honderden leerlingen staan te trappelen in de wacht, 
met goede redenen:


Omdat ze aan de slag moeten midden in het teelt/oogstseizoen, 
   thuis of elders! 
 - 
Omdat ze aan de slag willen in de vakantie bij de hovenier, boer, loonwerker, 
    etc. 
 - 
Omdat ze straks in September aan een nieuwe opleiding beginnen, 
    waar soms T-Rijbewijs verplicht is.  
 - 
Schoolverlaters die nu niet kunnen beginnen bij hun eerste baan, 
    omdat daar het T-Rijbewijs voor nodig is... 

 
Dus beste mensen van het CBR-CCV,
Neem ons bericht serieus.
En staak de besluitvorming op gevoelens/ sentimenten.
Maar kijk naar de feiten, rechtvaardigheid en gelijke behandeling.
Het besmettingsgevaar in een trekker-cabine is niks groter dan in een auto ! Als het één mag, moet het andere ook mogen.
We vragen U om onze vragen te beantwoorden.
En om uw besluit te heroverwegen.
 
Alvast hartelijk dank.
Namens onze overleggroep T-opleiders

--
Met vriendelijk groet,

Ing. Cornelis Oomen
 
Bedrijfsleider Mechan-Connect Group
T-instructeur  CTR T-Rijbewijs

CTR T-Rijbewijs
Onderdeel van :
Mechan-Connect Group BV

Dambroek 39
7223 DT, Baak
Mail: [email protected]
Website : www.mechan-connect.com
 
------------------------------------------